Organizacja systemu produkcji

https://www.lamix.pl/

Kluczowe znaczenie dla sprawnego działania systemu produkcji ma proces zarządzania. Wszystkie elementy systemu muszą być ze sobą powiązane w taki sposób, by umożliwić sprawny przepływ materiałów i półproduktów od magazynów wejściowych do magazynów wyrobów gotowych, a w konsekwencji do użytkownika. W dobrze zarządzanym systemie produkcji wszelkie dostawy są ze sobą ściśle zsynchronizowane w czasie.

W ten sposób ogranicza się czas oczekiwania materiału bądź półwyrobu na obróbkę i montaż, jednocześnie skracając czas produkcji i przyspieszając moment włączenia wyrobu do eksploatacji. Na efektywność systemu produkcji duży wpływ ma również zapewnienie odpowiednich środków transportu, a także rozwiązań technicznych ułatwiających magazynowanie oraz wyszukiwanie potrzebnych w danym momencie materiałów, półproduktów czy wyrobów. Konieczne jest zaprojektowanie takiej struktury, która spowoduje ograniczenie dróg transportowych i minimalizację przeładunków.

W ten sposób obniżone zostaną do minimum straty w transporcie i magazynowaniu, a system okaże się sprawniejszy i bardziej opłacalny ekonomicznie.

Mapalu